Общи условия

I. Общи положения

1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между „Пак енд мув“ ООД (наричано по-долу за краткост „Дружеството”), ЕИК 204751879, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София, 1700, Район Лозенец, ул. Околовръстен път № 149, и лицата, на които се предоставят услугите по опаковане, преместване и съхранение на вещи (наричани по-долу за краткост „Клиент”).

2. Услугите се осигуряват от Дружеството въз основа на договор-заявка, сключен в писмена форма, между Дружеството и съответния Клиент. Настоящите Общи условия са неразделна част от индивидуалния договор, сключен между Дружеството и Клиента.

3. Индивидуалният договор-заявка влиза в сила на датата, на която е сключен.

4. Дружеството осигурява публичност, достъпност и актуалност на Общите условия, на своята интернет страница, находяща се на адрес www.packandmove.bg, както и предоставя на Клиенти екземпляр, на хартиен носител от тези Общите условия.

II. Предоставяни услуги

1. „Пак енд мув“ ООД предоставя широка гама от услуги като опаковане, преместване, съхранение и транспорт на вещи. След запитване от страна на клиент, представители на Дружеството правят оглед на имуществото – обект на предоставяните услуги и предоставят конкретна оферта за заявените от Клиента услуги.

2. Офертата, освен ако не е посочено друго, не включва каквито и да било дължими данъци, включително ДДС, мита и/или митни сборове, разноски, такси за проверки и инспекции и други.

3. Офертата е валидна тридесет дни от датата на изпращането й, като освен цената на предоставяните услуги, същата може да съдържа и допълнителни възнаграждения (надбавки) или такива да се начислят на Клиента отделно, в следните случаи:
3.1. услугите се предоставят в събота, неделя или по време на официален празник, или извън нормалното работно време (08.00-18.00 ч.) по изрична молба на Клиента;
3.2. при нужда да се получат или доставят вещи по изрична молба на Клиента над партерния или първия етаж на съответната сграда;
3.3. при предоставяне на допълнителни услуги, които не са били първоначално уговорени, включително преместване или съхранение на допълнителни вещи;
3.4. входът или изходът на помещението, стълбите, асансьорите или коридорите са неподходящи за свободното преместване на вещи без механично оборудване или структурно изменение или достъпът дотам е неподходящ за превозните средства и/или контейнерите на Дружеството, за да могат те да натоварват/разтоварват на не повече от 20 (двадесет) метра от входната врата;
3.5. при необходимост от заплащане на такси за паркиране и/или други разходи, за извършване на услугата. За целта на настоящите общи условия глобите за неправилно паркиране не са такива такси или разходи и Клиентът не е отговорен за заплащането им;
3.6. при забавяния или събития, които са извън контрола на Дружеството, които увеличават ресурсите и времето, необходими за извършване на услугите;
3.7. при услуги предоставяни във връзка с вещи по в т. 6.2 до 6.7 по-долу;
3.8. при промени във валутните курсове, промени в данъчното облагане, цената на превоз, цена на гориво, цена на ферибот или пътни такси, както и всички други промени, настъпили по причини за които Дружеството не отговаря;

4. Клиентът се съгласява да заплати допълнителното възнаграждение по т.3, в резултат на възникналите по-горе посочени в т.3 обстоятелства съгласно Раздел IV т.1 по-долу и не по-късно от 3 (три) дни след предоставяне на услугата от страна на Дружеството.

5. Освен ако писмено не е договорено друго, в обхвата на предоставяните услуги не се включва:
5.1. свързване, прекъсване, сглобяване или разглобяване на всякакви уреди, мебели или оборудване;
5.2. преместване на вещи от и до таванско и/или избено помещение, освен ако не е подходящо осветено и има безопасен достъп до него;
5.3. преместване или съхраняване на вещи извън посочените при огледа и договорени между страните;
5.4. Служителите на Дружеството не са упълномощени и квалифицирани да извършат дейностите по т. 5.1 и 5.2 от този раздел. На клиентите се препоръчва да възложат на надлежно квалифицирано лице, различно от служителите на Дружеството, да извърши тези дейности.

6. Клиентите нямат право да предоставят за опаковане, преместване или съхранение вещи, които са послужили за извършване или са били обект на престъпление, незаконосъобразна дейност, могат да предизвикат или представляват риск за здравето и безопасността на служители на Дружеството или трети лица, като тези посочени в т. 6.1 по-долу. Опаковане, преместването или съхранение на вещите, посочени в т. 6.2 до 6.7, може да се приеме от Дружеството само с изрично съгласие, включително след договаряне на допълнително възнаграждение по чл.3:
6.1. забранени или крадени вещи, порнографски материали, потенциално опасни или запалими стоки, включително газови бутилки, аерозоли, бои,  взривни и запалителни материали; оръжие и боеприпаси, наркотични, упойващи и психотропни вещества – включително лекарства, витамини, стероиди;
6.2. бижута, часовници, скъпоценни камъни или ценни метали, пари, нотариални актове, акции и опционни сертификати, предплатени карти, ваучери, марки, монети, антики или вещи и колекции от подобен тип, предмети на изкуството;
6.3. лаптоп компютри, плазмени монитори;
6.4. музикални инструменти;
6.5. лесно чупливи вещи;
6.6. алкохол, тютюн и тютюневи изделия;
6.7. филми, ленти, дискове, карти за преносима памет, или някакви други подобни вещи, съдържащи информация или изображения;
6.8. вещи, привличащи насекоми и/или други вредители или които могат да причинят заразяване или замърсяване;
6.9. вещи, които по преценка на Дружеството и неговите служители са опасни за здравето, мръсни или нехигиенични или е възможно да предизвикат или привлекат вредители;
6.10. нетрайни вещи и/или такива, изискващи контролирана температурна или друга среда;
6.11. животни, птици, риба, влечуги;
6.12. растения;
6.13. вещи, които изискват специален лиценз или правителствено разрешение за превоз, внос и износ;
6.14. Ако Дружеството приеме да предоставя услуги, свързани с вещи по т.6.2 до 6.13, Дружеството не носи отговорност към Клиента за липси или вреди, освен ако същите не са настъпили в резултат на груба небрежност или умисъл от страна на служители на Дружеството.

III. Права и задължения на страните

1. Задължения на Клиента

1.1. да не предоставя на Дружеството вещи, които са послужили за извършване или са били обект на престъпление, незаконосъобразна дейност, могат да предизвикат или представляват риск за здравето и безопасността на служители на Дружеството или трети лица, като тези посочени в т. 6.1 по-горе. Клиентът е съгласен да обезщети напълно и удовлетвори всеки иск за вреда и/или за покриване на разходи, заведен срещу Дружеството, ако не изпълни задължението си по тази точка;

1.2. да уведоми Дружеството за наличието на вещи по т.6.2 до 6.13 по-горе и да заплати за услуги, свързани с тях допълнително възнаграждение, ако Дружеството приеме да предостави услугите и определи такова допълнително възнаграждение;

1.3. да предоставя само вещи, които са негова собственост или относно които разполага с пълните правомощия, предоставени от собственика на вещите или трети лица, които имат право да управляват и да се разпореждат с вещите, за да сключи договор за тяхното опаковане, преместване, съхранение и т.н. и да поеме от тяхно име задълженията по настоящия договор. Клиентът е съгласен да обезщети напълно и удовлетвори всеки иск за вреда и/или за покриване на разходи, заведен срещу Дружеството, ако която и да е от декларациите и гаранциите по тази точка е невярна;

1.4. да придобие за своя сметка всички документи, разрешителни, лицензи, митнически документи, необходими за извършване на преместването, ако такива са необходими;

1.5. да заплати всякакви такси за паркиране, възникнали при извършване на услугите;

1.6. да присъства или осигури свой представител при получаването и/или предаването на вещите на уговореното с Дружеството място, в уговорения ден и час;

1.7. да осигури подписването (вкл. и от упълномощен представител) на всички протоколи за получаване и предаване, като потвърждение за получаването и/или предаването на вещите;

1.8. да предприеме всички действия, за да осигури, че каквато и да била част от вещите няма да бъде забравена и/или взета поради грешка;

1.9. да осигури подходяща защита на вещите, оставени в неохраняеми или празни помещения, или където присъстват или биха могли да присъстват трети лица, преди и докато същите се приемат или предават от/на служителите на Дружеството;

1.10. да подготви адекватно и да стабилизира техническо и електронно оборудване преди започване на опаковане и преместване;

1.11. да изпразни, размрази и почисти хладилници и фризери преди започване на опаковане и преместване; Дружеството не носи отговорност за тяхното съдържание;

1.12. да подготви всички битови и градински уреди, включително, но не ограничено до перални, съдомиялни, тръби, косачки, така че да са чисти и сухи и нямат остатъчни течности в тях, преди започване на опаковане и преместване;
1.13. да предостави коректен и актуален адрес за контакт и телефонен номер по време на преместването и/или съхранението на вещите.
1.14. да предостави актуален адрес за доставка и телефонен номер за уведомяване относно услугите.
1.15. Освен поради груба небрежност или умисъл от страна на Дружеството или негови служители, последното не носи отговорност за загуби или повреди, разходи или допълнителни такси и/или възнаграждения, които могат да възникнат поради неизпълнение на задълженията на Клиента по т.1.1 – 1.14 от този раздел.

2. Права на Клиента

2.1. свободно да избере желаната от него услуга и да получи професионални и предоставени с грижа на добър търговец услуги;

2.2. да получава информация за избраната от него услуга и предложената оферта, както и информация за сключен вече договор;

3. Задължения на Дружеството

3.1. да пакетира и достави уговорените вещи до уговореното място, или да ги съхрани до получаването им от Клиента невредими. Под „невредими“ се разбира в същото състояние, в което са били, когато са опаковани или подготвени по друг начин за транспортиране и/или съхранение.

3.2. да обезщети Клиента за вреди настъпили в резултат от предоставяните услуги поради груба небрежност или умисъл от страна на Дружеството или негови служители.

4. Права на Дружеството

4.1. да възлага изпълнението на услугите (част или изцяло) на подизпълнители;

4.2. да избере метода и маршрута, по който да се извърши преместването;

4.3. да използва и за други поръчки свободни пространства/капацитет в използваните превозни средства и складове освен ако писмено не е уговорено друго;

4.5. да упражни право на задържане на получените вещи, докато Клиента не заплати дължимите към Дружеството суми за предоставени услуги, включително суми за допълнителни възнаграждения, разходи за складиране, такси или други разноски, платени от името на Клиента.

4.6. при забава за плащане за получени услуги от страна на Клиента с повече от три месеца, Дружеството има право да продаде или по друг начин да се разпореди с задържани или неполучени вещи и да се удовлетвори с получената от тяхната продажба сума.

IV. Плащане

1. Освен ако писмено не е уговорено друго, плащането за предоставяните по договора услуги е дължимо изцяло преди започване на преместването и/или съхранението. Плащанията за предоставяни услуги се извършват по следната банкова сметка на Дружеството
IBAN
BIC
При Банка

2. Дружеството запазва правото си да откаже започване на преместването и/или съхранение на вещите, докато не получи дължимото плащане.

3. По отношение на неплатените в срок суми, Клиентът дължи на Дружеството неустойка в размер на 0,1% дневно върху просрочената сума.

V. Отговорност и обезщетения

1. Отговорност за загуби и повреди

1.1. В случай на липса или повреда на вещи, причинени по груба небрежност или при умисъл от страна на Дружеството, отговорността на Дружеството е в размер равен на сумата, необходима за поправката или възстановяване на вещта, но не повече от 100 лева за всяка единична вещ.

1.2. Отговорността на Дружеството за вреда върху помещения или собственост, различна от вещите обект на предоставяната услуга, се определя както следва:
1.2.1. ако е резултат от проявена груба небрежност или неизпълнение на договора за услуга от страна на Дружеството, отговорност следва да се ограничи единствено до размера на вредите в съответната повредената зона или до стойността на съответната вещ;
1.2.2. ако повредата е причинена от служители на Дружеството съгласно получена изрична инструкция от страна на Клиента, и когато преместването е такова, че може да се очаква, че ще настъпят повреди в помещения или друга собственост, Дружеството не носи отговорност;

1.3. при липса или причинена повреда на вещи, Дружеството обезщетява Клиента по реда на този Раздел V т.1 само ако последният е отбелязал това в протоколите за предаване/получаване на вещите.

1.4. Освен по причина на груба небрежност или умисъл от страна на Дружеството, последното не отговаря за забавяне при предоставяне на услугите. Срокове за превоз, обявени от Дружеството, се оценяват и базират на информацията, известна по време на обявяването. Сроковете за превоз може да варират поради редица фактори, извън контрола на Дружеството включително, но не ограничено до промените в плаването и датите на заминаване на плавателните компании, промени в пътните маршрути и задръствания на пристанищата. Клиентът ще бъде уведомен за съществени промени в сроковете за превоз, незабавно след като Дружеството ги научи. Дружеството не носи отговорност за липса и/или повреда, възникнала от забавянето в сроковете за превоз, освен ако същите не са настъпили по груба небрежност или умисъл от страна на Дружеството.

2. Освобождаване от отговорност

2.1. Дружеството не е длъжно да обезщетява Клиента за загуба на приход, загуба на печалба, загуба на пазари, увреждане на репутация, загуба на клиентела, пропускане на възможност или друга косвена, случайна, специална или непряка вреда или загуба, възникнала поради каквато и да бъде причина, включително но не само от загуба, повреда, забавяне, неправилно (погрешно) доставяне или недоставяне на вещи.

2.2. Дружеството не е длъжно да обезщетява Клиента, ако вещите или част от тях са загубени, повредени, забавени, погрешно доставени или недоставена или въобще ако Дружеството не е изпълнило свое задължение към Клиента в резултат на:

2.2.1. Независещи от Дружеството обстоятелства, като (но не само):
2.2.1.1. Природни бедствия, включващи земетресения, циклони, бури, наводнения, пожари, епидемии, мъгли, снеговалежи или поледици;
2.2.1.2. Форсмажорни обстоятелства, включващи (но не само) война, катастрофи, терористични актове, стачки, ембарго, въздушни опасности, локални конфликти или граждански безредици;
2.2.1.3. Национални или местни въздушни или земни разрушения на транспортната мрежа или технически проблеми на видовете транспорт или съоръжения;
2.2.1.4. Скрити дефекти или присъщи недостатъци на съдържанието на вещите.
2.2.1.5. Престъпни деяния от трета страна като кражба и палеж.
2.2.2. Клиентът е предоставил на Дружеството някои от вещите по т. 6.1 – т.6.13 от Общите условия, дори когато Дружеството е приело да предостави услуги, свързани с вещи по т.6.2 – 6.13.

3. Обезщетение в случай на отлагане или отмяна на услуга

3.1. Ако Клиентът отложи или отмени услуга, Дружеството има право да получи обезщетение за отлагането или отмяната в размер, съответен на предизвестието, което е предоставено, както следва:
3.1.1. Повече от 10 работни дни преди започване – без обезщетение.
3.1.2. Между 5 и 10 работни дни включително преди преместването — 30% (тридесет процента) от стойността на преместването;
3.1.3. По–малко от 5 работни дни преди преместването – 60% (шестдесет процента) от стойността на преместването.
3.1.4. В деня, преди започване на работа, или след това – 100% (сто процента) от стойността на преместването.

VI. Прекратяване на договор за услуга

1. Сключен договор при тези общи условия, може да се прекрати едностранно от Дружеството при неизпълнение на задълженията на Клиента, включително при неплащане цената на услугите съгласно Раздел IV по-горе.

VII. Възникнали спорове и приложимо право

1. Всички спорове, породени от договорa или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

2. Към всеки спор по договор, сключен при тези Общи условия, ще се прилага българското законодателство.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.01.2017г.